پاورپوینت آماده; سیتم نگهداری داده ها

پاورپوینت آماده; سیتم نگهداری داده ها

پاورپوینت آماده;  سیتم نگهداری داده ها

مطالب اسلایدهای ابتدایی این پاورپوینت به شرح زیر است

 


تعداد اسلاید : 25 اسلاید

استاد راهنما : مهندس الماسی مروری اجمالی بر
سيستم نگاهداری داده ها
(File System)
2 مروری اجمالی بر سيستم نگاهداری داده ها (File System) فایل ( File ) چِیست ؟

فایل سیستم (File System) چِیست ؟

دیسک (Disk) چیست ؟

دسترسی کاربران به فایلهای داده چگونه میباشد؟ 3 مروری اجمالی بر سيستم نگاهداری داده ها (File System) فایل ( File ) چِیست ؟
مجموعه ای از داده ها ( Data ) که بطور واحد بوسیله سیستم عامل ((Operating System قابل شناسایی و مدیریت میباشد.
هر فایل یک واحد مستقل و پایدار (Persistent) از داده ها میباشد.

فایل سیستم (File System) چِیست ؟
بخش قابل مشاهده ای از سیستم عامل میباشد که دو وظیفه ی مهم در رابطه با نگهداری فایلهای داده را به عهده دارد:

مدیریت مشخصات فایلها (Directory service )
نگاهداری محتوای فایلها (Storage service )
4 سيستم نگاهداری داده ها (File System) تقسیم وظایف: 5 سيستم نگاهداری داده ها (File System)
مدیریت مشخصات فایلها (Directory )
مدیریت نامگذاری فایلها (Logical Naming)
مدیریت مختصات و اطلاعات مربوط به فایلها ( Meta Data )
مدیریت سازماندهی و دسته بندی فایلها ( Organization )

نگاهداری محتوای فایلها (Storage )
نگهداری فایلها به گونه ای پایدار و مطمئن (Persistent & Reliable)
ارائه امکانات ایجاد ، حذف و به روز نمودن فایلها برای کاربران
به مشارکت گذاشتن فایلها بین کاربران (Sharing)
کنترل امنیت در دسترسی به فایلها (Access Security)

6 سيستم نگاهداری داده ها (File System) دیسک (Disk) چیست ؟

یک نوع حافظه مغناطیسی میباشد که برای ذخیره سازی فایلهای داده استفاده میشود.
در فصلهای آینده مفصلا در مورد انواع حافظه صحبت خواهیم نمود.

مدیریت داده ها روی د یسک با کیست ؟

عمل ایجاد، حذف یا هرگونه دسترسی به فایلهای داده روی دیسک (Disk) توسط یک واحد مستقل (Disk Handler) و به موازات وظایف دیگر فایل سیستم انجام میشود.

7 مدیریت مشخصات فایلها (Directory) ساختارهای گوناگونی جهت نگاهداری مشخصات فایلها وجود دارد:

ساختار مسطح يا ساده (Flat Directory Structure)

ساختار دو سطحی (2 Level Directory Structure)

ساختار درختواره (Tree Directory Structure)

ساختار گراف (Graph Directory Structure)

8 مدیریت مشخصات فایلها (Directory) 1 - ساختار مسطح يا ساده (Flat Directory Structure)

ساختاریست ساده که در آن فقط نام فایل و آدرس آن روی دیسک نگهداری میشود.
این ساختار فقط برای سیستم های بسیار کوچک و ابتدایی قابل استفاده می باشد.
تنها سازماندهی فایلها بر حسب نام آنها میباشد.
ایجاد دو فایل با یک نام میسر نخواهد بود. 9 مدیریت مشخصات فایلها (Directory) 2 - ساختار دو سطحی (2 Level Directory Structure)

ساختاری پیشرفته تر می باشد که در آن سازماندهی فایلها و اختصاص آنها به
خرید آنلاین