پاورپوینت آماده; سمينار2

پاورپوینت آماده; سمينار2

پاورپوینت آماده;  سمينار2

مطالب اسلایدهای ابتدایی این پاورپوینت به شرح زیر است

 


تعداد اسلاید : 12 اسلاید

موضوع:اثرت اصلاح كننده هاي متابوليكي روي صفات لاشه و كيفيت گوشت سمينار كارشناسي ارشد
استاد راهنما:دكتر ماهري ارائه:رضا طلبي خلاصه: نرخ رشد را افزايش داده وبازده خوراك خوردن را بهبود مي بخشد ولاشه كم چرب ولاغر وچاقي ناشي از چربي را كاهش مي دهند
بعضي اصلاح كننده هاي متابوليكي تاثيرات منفي قابل مشاهده ومحسوسي روي كيفيت گوشت ميگذارند مخصوصا هنگامي كه به مقدار توصيه شده استفاده نمي شوند.
ايمپلنتهاي استروئيدي آنابوليكي خيلي مؤثر وكاربردي اند
سوماتوتروپين وآگانوسيت هاي آزمايش شده دربهبود عملكرد رشد و لاغري لاشه خيلي مؤثرند.
سطوح مختلف ويتامينE براي بهبود رنگ گوشت سالم ماندن گوشت پس از كشتار گاو.بره ها وخوك كاملا مؤثرند.
.در حقيقت جيره غذايي بامكمل ويتامينA عاملي براي مرمري گوشت در گوساله هاي پرواري نيست
اخته كردن سالم اميدواركننده نشان داده است اصلاح كننده هاي متابوليكي: تركيباتي كه از طريق خوراك تزريق يا كاشت:
نرخ رشد وسودمندي خوراك را بهترمي كنند
درصد وزن لاشه را افزايش مي دهند و درصد بازده لاشه گوشت راافزايش مي دهند كيفيت واقعي گوشت را بهتر ميكنند
مدت سالم ماندگي را زياد فرم طبيعي و خوش خوراكي گوشت را بهتر ميكنند استروئيدهاي آنابوليكي: تليسه ها وگوساله هاي نر پرواري بيشترين واكنش را در برابر ايمپلنتهاي استروئيدي نشان ميدهند
استروئيدهاي آنابوليكي نرخ رشد را از 10- %20 افزايش ميدهند
تحقيقات زيادي وجود ندارد كه اثبات كند كاشتني هاي استروئيدي كيفيت يا خوش خوراكي را بهبود مي بخشند
ويتامين D3: براي تردي گوشت عامل بالقوه اي است كه با افزايش سطوح كلسيم خون و ماهيچه نشان داده ميشود.
مهارت خوراندن ويتامين D3 به عنوان يك اصلاح كننده متابوليكي ممكن نيست با بهتر شدن كيفيت گوشت توسط صنعت آداپته شود تا تحقيقات زيادي را منجر شود وآن سازگاري بدون هيچ خطرات در سلامتي انسان اثبات شود. ويتامين A: اخيرا نقش اين ويتامين درسلولهاي چربي مختلف وتوسعه حالت مرمري تحقيق شده است
حالت مرمري ارتباط منفي با غلظت ويتامين Aدر خون وكبد دارد
به نظر ميرسد اثرات سطوح مختلف ويتامينAبا سن گاو ارتباط دارد
10 درجه كاهش در نقطه ذوب براي چربي از بره هايي كه خوراكشان بتاكاروتن كمتري داشته از آنهايي كه خوراكشان بتاكاروتن بالايي داشته است. ويتامين E: خوراندن سطوح بالاي تغذيه اي ازويتامين E رنگ گوشت را بهترميكند وميزان سالم ماندن گوشت گاو وخوك وبره را گسترش ميدهد
مكمل ويتامينE مواد خوراكي درگاودرروي هم انباشتن توكوفردل دربافت ماهيچه اي به عنوان آنتي اكسيدان با به تاخيرانداختن چربي واكسيداسيون ميوگلوبيني عمل ميكند.

سوماتوتروپين: رشد نشخواركنندگان واكنش نشان ميدهد به rbST
. با ارزيابي بو ومزه تاثير منفي روي مصرف كننده ندارد اما كيفيت آبدار بودن در بعضي از مطالعات 20 درصد كاهش يافته است.
بزرگترين واكنش در نرخ رشد از گوسفندان اخته وقتي roST يك دوره هشت هفته اي قبل از كشتار
خرید آنلاین