پاورپوینت آماده; غذا دادن روزانه گوساله 16 اسلاید

پاورپوینت آماده; غذا دادن روزانه گوساله 16 اسلاید

پاورپوینت آماده;  غذا دادن روزانه گوساله 16 اسلاید

مطالب اسلایدهای ابتدایی این پاورپوینت به شرح زیر است

 


تعداد اسلاید : 16 اسلاید

Feeding the newborndairy calf The Digestive system در هنگام تولد معده ئ گوساله از4 قسمت تشكيل شده؛ نگاري و شكمبه و هزارلا و شيردان.
شيردان تنها قسمت فعال معده مي باشد.
شكمبه تنها قسمت از دستگاه گوارش است كه مسئول تخمير دانه هاست.
Pre Ruminant Digestion در زمان تولد شكمبه فاقد جمعيت ميكروبي است.

آنزيم هاي هضمئ از شيردان و روده ئ كوچك ترشح ميشوند(كيموسين،پپسين،رنين،اسيد هيدروكلريدريك).

مايعات از طريق ناودان مري به شيردان مي ريزند.

شكل گيري ناودان مري... Rumen Development رشد و توسعه ئ شكمبه از دو جهت صورت مي گيرد:
اندازه ئ فيزيكي اندام
افزايش طول پاپيلا و ضخامت ديواره ئ شكمبه

تغزيه فقط با شير←شكمبه ئ كوچك←عدم نشخوار صحيح

در نتيجه،افزايش ماده ئ خوراكي خشبي از هفته ئ اول ←افزايش توسعه ئ شكمبه. مقايسه بين تاثير خوراك گوساله بر ديواره ئ شكمبه علت: محصول نهايي هضم علوفه بيشتر اسيد استيك است و ديواره شكمبه نمي تواند از آن براي رشد و توسعه ي پاپيلا استفاده كند.

اما اسيد بوتريك و پروپيونيك كه محصول هضم دانه هاست، باعث تحريك توسعه ي شكمبه مي شود.

اهميت مصرف آب در گوساله ها...

نتيجه گيري: تغذيه ي زودرس با دانه ها←توسعه ي زودرس شكمبهه←از شيرگيري زودرس و...
Colostrum مقدار كم لاكتوز در آغوز باعث كاهش بروز بيماريها و اسهال ميشود. افزايش خطر ابتلا به بيماري در زمان شكل گيري سيستم ايمني گوساله. فاكتورهاي موثر بر غلظت Ig و كيفيت آغوز: حجم آغوز توليد شده.

وضعيت ايمني مادر و سابقه ئ بروز بيماري و سطح واكسيناسيون.

غلظت آنتي بادي هايي كه در 3الي 4 هفته ئ آخر دوره ئ خشكي از خون وارد آغوز ميشود.

تغذيه ئ گاو خشك.

سن كاو

نژاد

فصل زايمان

چگالي آغوز؛ محدوده ممتاز 140_50 mg ⁄mlومحدوده متوسط50_ 20 mg ⁄ ml و محدوده ضعيف زير 20 mg ⁄ ml Storage and handeling آغوز اضافي در مواردي كه آغوز تازه در دسترس گوسالۀ نوزاد نيست، استفاده ميشود.

نگهداري در يخچال در دماي ˚33 _35←Fبه مدت 24 ساعت

نگه داري دراز مدت در دماي˚5 F-

آغوز به 3روش خورانده ميشود: بطري، سطل و Esophageal feeding

Weak or sick calves براي خوراندن آغوز به گوساله هاي ضعيف از روش esophageal feeding استفاده مي كنيم.

روش كار:

تعيين طول مجراي esof براي داخل كردن به دهان گوساله كه حدود 20 اينچ در هلشتاين است.

گرم كردن مجرا تا دماي بدن.

لغزنده كردن تيوب.

داخل كردن مجرا به مري گوساله و اطمينان از عدم ورود آن به ناي.

گرم كردن آغوز براي جلوگيري از شوك به گوساله.

نگه داشتن گوساله به حالت ايستاده و خوراندن آغوز.

Dry feed & weaning گوساله از 3 روزگي از غذاي مايع و خشك (دانه ها) بايد استفاده كند.

براي تشويق گوساله به مصرف مادۀ خشك بايد از مواد خوشخوراك استفاده كرد.

سطل خوراك 1 تا 2 بار در روز بايد تعويض شود.

گوساله را در سن 4 تا 6 هفتگي يا در هنگامي كه 1.5 تا 2 پوند غذاي خش
خرید آنلاین