پاورپوینت آماده; عوامل مؤثر در کیفیت دوره های آموزشی و سطح رضایت کارآموزان مراکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان ايذه1

پاورپوینت آماده; عوامل مؤثر در کیفیت دوره های آموزشی و سطح رضایت کارآموزان مراکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان ايذه1

پاورپوینت آماده;  عوامل مؤثر در کیفیت دوره های آموزشی و سطح رضایت کارآموزان مراکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان ايذه1

مطالب اسلایدهای ابتدایی این پاورپوینت به شرح زیر است

 


تعداد اسلاید : 38 اسلاید

عنوان تحقیق
عوامل مؤثر در کیفیت دوره های آموزشی و سطح رضایت کارآموزان مراکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان ايذه در نیمه اول سال 1387
نگارنده : خاطره بیاتیان مقدمه: تربیت نیروی انسانی مورد نیاز جوامع در قالب آموزش های فنی و حرفه ای از اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم مورد توجه بسیاری از کشورهای جهان قرار گرفت، به طوری که توسعه برنامه های آموزش فنی و حرفه ای، از اهداف ملی بیشتر کشورها شد و امروزه یکی از شاخص های موفقیت هر کشوری، توسعه آن در سه بخش صنعت، کشاورزی و خدمات می باشد. توسعه این بخش نیازمند تربیت نیروی انسانی ماهر و کارآمد در زمینه های فنی و حرفه ای است. بیان مسئله: دربرگزاری دوره های فنی وحرفه ای نیازها وعلایق ورغبت های کار آموزان توجه نمی شود . فرآیند تربیت نیروی کار متضمن توجه به نیاز بازار کار ونیازمندیهای کارآموزان می باشند یک دوره آموزشی زمانی از اثر بخشی کافی برخوردار است که فرایند آن موجبات انگیزش ومشارکت کار آموزان را فراهم آورد. محدوده مطالعه: شش پارامتر محدوده مطالعه را تشکیل می دهد.در واقع این شش پارامتر، متغیرهای مستقل را تشکیل می دهند
1-پارامتر فضای آموزشی 2- تخصص مربیان،3- مدیریت دوره،4- محتوای استانداردهای آموزشی، 5-فرایند یاددهی- یادگیری و6- فرایند ارزشیابی تحصیلی اهمیت موضوع: آموزشهای فنی وحرفه ای یکی از ضرورت های جوامع وتوسعه نیروی انسانی محسوب می گردد. و از طریق توانمند کردن نیروی کار به رشد وبهروری از منابع به ویژه توسعه منابع انسانی می انجامد چنانچه بتوان رابطه سطح رضایت مندی کارآموزان را درمورد هریک از عوامل موثر در کیفیت دوره مورد شناسایی قرار دهیم یافته های آن می تواند مورد استفاده روسای مراکز وکارشناسان آموزش قرار گیرد. روش تحقیق : توصیفی پیمایشی دراین تحقیق رابطه بین میزان رضایت مندی کارآموزان نسبت به یک از عوامل ششگانه موثربرکیفیت آموزش مورد سنجش وبررسی قرار گیرد.
که این شرایط از تحقیق توصیفی همبستگی می باشد. روش جمع آوری اطلاعات :
پرسشنامه کار آموزان وکارشناسان بصورت مجزا پرسشنامه کار آموزان شامل 36 سوال درقالب فرضیه های شش گانه تحقیق

فرم ثبت مشاهدات کارشناسان شامل 36 سوال در قالب فرضیه های شش گانه تحقیق
بر اساس مقیاس طیف پتجگانه لیکرت
جامعه آماری: گروه اول: کارآموزان دوره های آموزشی مراکز به تعداد 658

گروه دوم: کارشناسان (مربیان ومعاونان به تعداد 48 نفر) حجم نمونه : 48 نفر کارشناس 242 نفر کار آموز اهداف : هدف کلی: شناسایی رابطه معنی دار بین عوامل ششگانه کیفیت دوره های آموزشی فنی و حرفه ای و سطح رضایت مندی کارآموزان. اهداف ویژه: شناسایی رابطه بین کیفیت فضای آموزشی کارگاهی و سطح رضایتمندی کارآموزان فنی و حرفه ای شهرستان اراک.
شناسایی رابطه بین میزان تخصص مربیان و سطح رضایتمندی کارآموزان فنی و حرفه ای شهرستان اراک.
شناسایی رابطه بین کیفیت مدیریت دوره ها و سطح رضایتمندی کارآموزان فنی و حرفه ای شهرستان اراک.
شناسایی رابطه بین محتوای استانداردهای آموزشی و سطح رضایتمندی کارآموزان فنی و حرفه ای شهرستان اراک.
شناسایی رابطه بین کیفیت یاددهی- یادگیری دوره
خرید آنلاین