پاورپوینت آماده; گریه کن سرباز

پاورپوینت آماده; گریه کن سرباز

پاورپوینت آماده;  گریه کن سرباز

مطالب اسلایدهای ابتدایی این پاورپوینت به شرح زیر است

 


تعداد اسلاید : 11 اسلاید

گريه كن سرباز! نظامي زن انگليسي پس از بازگشت از ماموريت خود در عراقفرزندش را در آغوش مي فشارد. آهاي سرباز، آهاي مادر!...گريه كن، تو حق داري گريه كني. شايد ماهها و سالهاست كه فرزندت را نديده اي.فرزند دلبندت را. كودك معصومي كه تاب دوري مادر نداشته و حتماً از تو بيشتر، برايت دلتنگي مي كرده.گريه كن سرباز، گريه كن تا سبك شوي...گريه كن، بخاطر گوهر مادري كه از تو ستانده اند، و در عوض تو را مفتخر! كرده اند به اين لباسها.اين لباسها كه اصلاً به قامت تو سازگار نيست...گريه كن كه تاج زن بودن از سرت افتاده... گريه كن كه هيچ لذتي به پاي مادري نمي رسد و تو را محروم كرده اند، ذائقه ات را خراب كرده اند... اما من چند حرف ديگر با تو دارم سرباز...تو مادري، حق داري بچه ات را دوست داشته باشي... حق داري برايش دلتنگ شوي...
سوالي از تو دارم : اين كودك را مي شناسي؟ مي بيني پدرش با چشمان بسته، چگونه صورتش را لمس ميكند؟مي بيني چگونه كفشهايش را درآورده تا در آغوش پدر، گم شود ؟اين پدر يكي از زندانيان تو و دوستان توست در عراق...چه ميشد اگر اجازه ميدادي اين پدر، بچه اش را ببيند؟فكر كردي فقط خودت به فرزندت عشق مي ورزي؟ اين دختر را چطور؟ حتماً او را ديده اي...در كوچه پس كوچه هاي بصره... پاي برهنه مي دويد و خنده كودكانه اي بر لب داشت...الان به نظرت لكه هاي سرخ روي لباسش، نقش گلهاي سرخ است يا رد پائي از خون تازه ؟يا لكه هاي قرمز روي زمين، گلبرگهاي پرپر شده گلهاي پيراهن اوست؟صورت ظريف او را با اسلحه اي كه در كنارش به دست گرفته اي چه كار؟ببين چه گريه اي ميكند؟ چه خوني از صورتش جاري است؟اين رنگين تر است يا خون فرزندت كه اينچنين در آغوشش كشيده اي؟حال اين دخترك را خوب ببين. نتيجه كارتو وهمكاران توست و تا ابد با شما خواهد ماند.اين است آنچه براي اين دختر و مردمش هديه برده اي... اين پدر را ميشناسي؟ دارد به چه حالي، جسم بي جان دخترش را ميگذارد كنار بقيه جنازه ها.يادت هست؟ همين چند شب قبل، خانه شان را بمباران كرديد.تو و همقطارانت اين را چطور؟ اين اما مال افغانستان است.شاهكار قديمي تر شما. اما مگر زخم اين پدر كهنه مي شود؟اين هم كادوي يكي دوسال قبل توست براي كوكان افغان...
از اين دست اگر بخواهم برايت بياورم، بسيارست... سردشت خودمان، شلمچه ، قانا... صبرا و شتيلا... و ....
...............
گريه كن سربازگريه كن، اما نه فقط براي دلتنگي فرزندت ...شايد نپذيري، اما من در گريه هاي تو هيچ عاطفه اي نمي بينم سرباز!گريه كن براي انسانيتي كه در زير پاي تو و رهبرانت لگد مال شده...گريه كن براي عاطفه اي كه در وجودت مرده...گريه كن براي شرف و آزادگي كه از دست داده ايد...
گريه كن سرباز..
خرید آنلاین