پاورپوینت آماده; کشاورزی

پاورپوینت آماده; کشاورزی

پاورپوینت آماده;  کشاورزی

مطالب اسلایدهای ابتدایی این پاورپوینت به شرح زیر است

 


تعداد اسلاید : 13 اسلاید

كشاورزي پايدار وتوليد محصول سالم كنفوسيوس انديشمند چنين نقل مي كند كه: هرگاه من حاكم جهان باشم اولين كاري كه انجام مي دهم اين است كه معاني واژه هـــــا را برابر واقعيت هايشان تثبيت مي كنم. شاخص پايداري زيست محيطي شاخص پايداري محيط زيست، قابليت حفظ محيط زيست در كشورها و ملل گوناگون را در طي دهه‌هاي آينده بررسي مي‌كند
شاخص پايداري زيست محيطي ابزاري قوي براي ارزيابي ميزان سرمايه گذاري دولتها در افق بلند مدت براي بهينه سازي الگوهاي مصرف، حفاظت از سرمايه‌هاي طبيعي، بهبود وضعيت بهداشتي و سلامتي شهروندان است ازسال 1991، اصول توسعة كلان كشورها با واژة پايدار همراه شده است. توسعة پايدار در برگيرندة توسعه اقتصادي، سياسي، فرهنگي و اجتماعي همراه با حفظ محيط زيست است. از سال 1991 همة كشورهاي دنيا برنامه‌هاي توسعة خود را براساس مفاهيم توسعة پايدار ايجاد كرده اند. همة فعاليت‌هاي توسعه كه امروزه در جهان، حتي در كشورهاي در حال توسعه و عقب مانده، انجام مي‌شود براساس مفهوم توسعة پايدار است. اگر ما خودرويي را توليد مي كنيم بايد به پايدار بودن اين توليد توجه كنيم. خودروي پايدار، خودرويي است كه صددرصد قابل بازيابي باشد. بر اساس مفهوم جنگل پايدار نمي توان درخت‌ها را بريد مگر اينکه هر درختي را كه مي‌بريد جاي ان دو درخت ديگر بکاريد. مديريت پايدار و توليد پايدار نيز بر همين اساس تعريف شده‌اند. شاخص پايداري زيست محيطي ابزاري قوي براي ارزيابي ميزان سرمايه گذاري دولتها در افق بلند مدت براي بهينه سازي الگوهاي مصرف، حفاظت از سرمايه‌هاي طبيعي، بهبود وضعيت بهداشتي و سلامتي شهروندان است 21 شاخص زيست محيطي در اجلاس داووس 2005 ارائه شد
كيفيت هوا (با 4 متغير)
تنوع زيستي (با 5 متغير)،
سرزمين (با 2 متغير)،
كيفيت آب (با 4 متغير)،
كميت آب (با 2 متغير)،
كاهش آلودگي هوا (با 5 متغير)،
كاهش تنشهاي اكوسيستمي (با 2 متغير)،
كاهش رشد جمعيت (با 2 متغير)،
كاهش فشار بر مصرف آب و كاهش فاضلاب (با 3 متغير)،
كاهش تنشهاي آبي (با 4 متغير)،
مديريت منابع طبيعي (با 5 متغير)،
سلامت محيط زيست (با 3 متغير)،
پايداري نيازهاي اساسي بشري (با 2 متغير)،
كاهش آسيب پذيري از بلاياي طبيعي (با 2 متغير)،
حكومت زيست محيطي (با 12 متغير)،
كارآيي اكوسيستمي (با 2 متغير)،
مسئوليت پذيري بخش خصوصي (با 6 متغير)،
صنعت و علوم (با 5 متغير)،
شركت در مجامع عمومي بين‌المللي (با 3 متغير)،
انتشار گازهاي گلخانه‌اي (با 2 متغير) و
كاهش فشارهاي زيست محيطي فرامرزي (با 2 متغير). در ادامه با تجزيه به عاملها، 21 شاخص به 5 جز به شرح زير كاهش يافتند:
در جز سيستمهاي زيست محيطي كشوري پايدار تلقي شده است كه سيستمهاي زيست محيطي حياتي آنها در سطوح سالم باقي مانده و يا در حال بهبودي مي‌باشند (5 شاخص).
در جز كاهش استرسهاي محيطي كشوري پايدارتر تلقي شده است كه تنشهاي انسان ساز به حد كافي در سطح پاييني قرار داشته و هيچ صدمه‌اي به سيستمهاي زيست محيطي شان نداشته باشند (6 شاخص).
در جز كاهش آسيب پذيري انساني كشوري پايدار تلقي شده است كه جمعيت و سيستم اجتماعي آن آسيبي به محيط زيستي كه تاثير بر تندرستي بشر دارد، وارد نمي آور
خرید آنلاین