پاورپوینت آماده; گزاره‌هاي شرطي، تصميم‌گيري و حلقه‌هاي تکرار

پاورپوینت آماده; گزاره‌هاي شرطي، تصميم‌گيري و حلقه‌هاي تکرار

پاورپوینت آماده;  گزاره‌هاي شرطي، تصميم‌گيري و حلقه‌هاي تکرار

مطالب اسلایدهای ابتدایی این پاورپوینت به شرح زیر است

 


تعداد اسلاید : 13 اسلاید

درس برنامه‌سازي کامپيوتر
گزاره‌هاي شرطي، تصميم‌گيري و حلقه‌هاي تکرار
در زبان برنامه‌سازي C++ تصميم‌گيري بکمک if و else شامل
عبارت قابل ارزيابي منطقي (درون پرانتز)
عملکرد پاسخ در صورت صحيح بودن ارزش عبارت
if (a<b) a="a+3;<br">if (a<b) {<br=""> a=a+2;
b++;
}
مجموعة if ، عبارت مورد ارزيابي و پاسخ يک خط برنامة C را تشکيل مي‌دهند تصميم‌گيري بکمک if و else if (a>b) b=3;
else b=4;

if (a!=b) b=3;
else if (a<b) b="4;<br"> else b=5;
مجموعة ifهاي متوالي و elseها ، عبارت مورد ارزيابي و پاسخ يک خط برنامة C را تشکيل مي‌دهند تشکيل حلقه برچسب (Label)
Identifierي که (بلافاصله) به : ختم شود
this_line:
loop:
استفاده در تشکيل حلقه بکمک goto
a=0;
loop1:
a++;
if (a<10) goto loop1; for استفاده از goto توصيه نمي‌شود
ساختاريافتگي برنامه را از بين مي‌برد
ابزارهاي ايجاد حلقة کاملاٌ مؤثر ديگر در اختيار هستند
حلقة for شامل
درون پرانتز 3 بخش دارد
بخش اول : آماده‌سازي اوليه : هر عبارت يک خطي زبان c
بخش دوم : عبارتي که در ابتداي هر تکرار (شامل بار اول) ارزيابي مي‌شود
بخش سوم : عبارتي که در انتهاي هر تکرار انجام خواهد شد
عبارت يا عبارات تشکيل دهندة محتويات تکراري حلقه for for (a=0; a<10; a++) b=b+a;

for (a=0; a<10; a++) {
b=b+a;
c=d-a/e;
}

for (a=0; a<10; a++) ;
for معمولاٌ در شرايطي که حلقة تکرار شماره‌پذير باشد بسيار مناسب است
نکته : هر حلقة تکرار را با هر يک از ابزارهاي تشکيل حلقه مي‌توان نوشت – تفاوتها در سهولت و خوانا بودن برنامه خواهد بود while شامل عبارت قابل ارزيابي و محتويات حلقه است
while (a--);

while (a<10) a++;

while (a<10) {
a+=b;
b=b/5;
} while عبارت در ابتداي هر تکرار آزمايش مي‌شود
براي حلقه‌هايي که تعداد تکرار بسته به شرايط برنامه تغيير مي‌کند مناسب‌تر است
در for و while ممکن است محتويات حلقه حتي يکبار هم انجام نشوند (حلقه‌هاي pre-test در مقابل post-test) do-while شامل محتويات حلقه و عبارت مورد ارزيابي است
ارزيابي در انتهاي حلقه انجام مي‌شود (برعکس while)
محتويات حلقه حداقل يکبار انجام مي‌شوند
do a=a+b;
while(a<7);

do {a=a+b;
c=d*b;
} while(a<7);
switch-case گاهي براي يک متغير حالات مشخصي رخ مي‌دهد که در مقابل هر حالت پاسخ خاصي بايد داده شود
switch (a) {
case 1 :
b=3.5; break;
case 2 :
b=4.44; break;
case 3 :
b=9.73; break;
default : b=20;
} کنترل اجراي متن تکرار دستور break کنترل را به درست بعد از آکلادِ بستة فعال منتقل مي‌کند
معيار نقطة اجرايي فعلي است
آکلادِ فعال شامل حلقه‌هاي تکرار و switch مي‌شود (شامل if نمي‌شود)

دستور continue کنترل را به درست قبل از آکلادِ بستة فعال منتقل مي‌کند مثالها t004 – t014
خرید آنلاین