پاورپوینت آماده; مدیریت تلفیقی آفت

پاورپوینت آماده; مدیریت تلفیقی آفت

پاورپوینت آماده;  مدیریت تلفیقی آفت

مطالب اسلایدهای ابتدایی این پاورپوینت به شرح زیر است

 


تعداد اسلاید : 26 اسلاید

مدیریت تلفیقی آفت
بسم الله الرحمن الرحیم Integrated Pest Management IPM Integrated Pest Management
in
Indian Agriculture


January 2004
عناوین و سرفصل ها برگزار کنندگان ؛
پیشگفتار؛
عوامل محدود کننده ؛
میزان خسارت اقتصادی ؛ ومیزان مصرف آفت کش های شیمیایی در هند ؛
دلایل روند رو به کاهش مصرف آفت کش ها طی سال های 1990 ؛
فناوری های قابل دسترس ؛ و استاندارد سازی ؛
اثر بخشی فنی و اقتصادی بودن روشIPM ؛
پذیرش IPM از منظر شرایط اجتماعی- اقتصادی و سیاسی ؛
عناوین و سرفصل ها پذیرش IPM و ویژگی های فناور ی ؛
نقش سیستم ترویج در توسعه و انتشار فناوری ؛
مشارکت جامعه کشاورزان کلید موفقیت در IPM؛
تامین حشره کش های حیاتی عامل کلیدی در توسعه پایدارIPM ؛
اجرای قانون آفت کش ها به پذیرش IPMکمک خواهد کرد ؛
انگیزه های اقتصادی کشاورزان را تشویق خواهد نمود تا ...
لزوم توسعه بازارمحصولات عاری از آفت کش.Organizers Indian Council of agriculture Research
(ICAR)
National Centre for Integrated Pest Management
(NCIPM)
National Centre for Agriculture Economic and
Policy Research
(NCAP) پیشگفتار
تولیدات کشاورزی در هند و در طول چهار دهه اخیر , با هدف دستیابی به خود کفایی در غذا , به طور محسوسی افزایش پیدا کرده است. این افزایش صرف نظر از افزایش سطح زیر کشت, به واسطه استفاده از فناوری های نوین مانند: استفاده از واریته های پر محصول , استفاده از کود های شیمیایی و آفت کش ها ی شیمیایی بوده است.
از آنجایی که افزایش سطح زیر کشت همواره با محدودیت هایی مواجه است , بنا براین , دستیابی به رشد در تولیدات کشاورزی از طریق افزایش بهره وری امکان پذیر است. به د یگر سخن , طی سا ل های آتی, تکنولوژی دررشد تولیدات کشاورزی, یک عامل کلیدی خواهد بود. عوامل محدود کننده این عوامل به طور کلی به دو گروه اساسی تقسیم
می شوند:

عوامل حیاتی Biotic
عوامل غیر حیاتی Abiotic میزان خسارت اقتصادیDhaliwal and Arora, 1996 برنج 25 %
گندم 5-10 %
حبوبات 30 %
دانه های روغنی 35 %
نیشکر 20 %
پنبه 50 % میزان مصرف آفت کش های شیمیایی در هندBirthal,2003 سال 1956- 1955 15 گرم در هر هکتار
سال 1966- 1965 90 " "
سال 1976- 1975 266 " "
سال 1991- 1990 404 " “

معهذا , از 1991 میزان مصرف آفت کش های شیمیایی رو به کاهش نهاد و در 98-1999 بدون اینکه تا ثیر قابل توجهی در بهره وری کشاورزی داشته باشد , میزان آن به 265 گرم در هر هکتار کاهش یافت. دلایل روند رو به کاهش مصرف آفت
خرید آنلاین