پاورپوینت آماده; مسائل رام نشدني

پاورپوینت آماده; مسائل رام نشدني

پاورپوینت آماده;  مسائل رام نشدني

مطالب اسلایدهای ابتدایی این پاورپوینت به شرح زیر است

 


تعداد اسلاید : 11 اسلاید

مسائل رام نشدني 1 مقدمه راه حلهای ارئه شده برای مسائل در حالت کلی غالبا به دو صورت ظاهر می شوند.
1. الگوریتمهایی که پیچیدگی زمانی آنها حداکثر چند جمله ای می باشد.
2. مسائلی که لگوریتمهای ارائه شده برای آنها از درجه نمایی می باشد.

دسته دوم در عمل کاربرد خاصی ندارند .


دانشمندان علوم کامپیوتر نشان داده اند که مسئله فروشنده دوره گرد و هزاران مساله دیگر هم ارز هستند .چرا که با داشتن الگوریتمی کار آمد برای یکی از آنها ، برای تمامی آنها الگوریتمی کار آمد خواهیم داشت .
2 مسائل رام نشدنی مسائلی که نتوان برای آنها الگوریتمی با مرتبه زمانی چند جمله ای پیدا کرد ، مسائل رام نشدنی نامیده می شود .

الگوریتمهایی با مرتبه زمانی n! , 3n , 2n یا هر الگوریتمی که مرتبه زمانی آن غیر چند جمله ای باشد ( نمایی ) را مسائل رام نشدنی نامند . 3 مسائلی که الگوریتمهای زمانی چند جمله ای برای آنها پیدا شده است . برای مرتب سازی الگوریتم O ( n Log n )

برای جستجو در یک آرایه مرتب ، یک الگوریتم O ( Log n )

برای ضرب ماتریسها یک الگوریتم O ( n 2.38 )

برای ضرب زنجیره ای ماتریسها O ( n3 )

. . . 4 مسائلی که رام نشدنی بودن آنها ثابت شده است . مساله تعیین کلیه مدارهای هامیلتونی که در این مساله تعداد مدارها ( n-1)! است.

همه مسائلی که تا این تاریخ رام نشدنی بودن آنها ثابت شده است ، نبودن آنها در مجموعه NP نیز ثابت شده است .

تنها رام نشدنی بودن تعداد نسبتاً کمی از مسائل اثبات شده است . 5 مسائلی که رام نشدنی بودن آنها ثابت نشده است ولی تاکنون هیچ الگوریتم زمانی چند جمله ای برای آنها یافت نشده است . مسئله کوله پشتی صفر و یک

مسئله فروشنده دوره گرد

مسئله حاصل جمع زیر مجموعه ها
6 نظریه NP نخست برای ورود به دنیای بررسی مسائل از نظر نوع الگوریتمهای قابل ارائه برای حل آنها ، مسائل تصمیم گیری را تعریف می کنیم .

هر مسئله ای که جواب آن بلی یا خیر باشد مسئله تصمیم گیری است .

کلاسهای NP-hard , NP-complete , NP , P از مسائل ، همه در چارچوب مسائل تصمیم گیری تعریف و بررسی می شوند . 7 کلاس (Polynomial) P مسائلی که برای حل آنها الگوریتم یا الگوریتمهایی با مرتبه زمانی چند جمله ای یافت شده است کلاس الگوریتمهای قطعی را تشکیل می دهند .

این کلاس را با P که مخفف Polynomial یا چند جمله ای می باشد ، نشان می دهند .
8 کلاسNP (Nondeterministic Polynomial) برای مسائل کلاس NP باید کامپیوتر علاوه بر توانایی اجرای دستورهای معین وقطعی ، قادر باشد برخی دستورات نامعین را نیز اجرا کند .
برای مثال فرض کنید دستوری داشته باشیم که بخواهد از بین 100 شی یکی را انتخاب کند . قبل از اجرای چنین دستوری نمی توان پیش بینی کرد که دقیقا کدامیک از اشیا انتخاب خواهند شد !
الگوریتمهای نامعین علاوه بر دستورهایی که برای بیان الگوریتم معین وجود دارد ، باید دستورات دیگر را نیز اضافه کنند .
معمولا دستورهای زیر به الگوریتم های معین اضافه می شوند تا الگوریتم به نامعین تبدیل شود :
1. تابعی که یکی از عناصر مجموعه S را به دلخواه ا
خرید آنلاین