تحقیق پتانسيل هاي نانوتكنولوژي

تحقیق پتانسيل هاي نانوتكنولوژي

تحقیق پتانسيل هاي نانوتكنولوژي

فرمت ورد و قابل ویرایش


تعداد صفحات : 99 صفحه

بررسي پتانسيل هاي كاربرد نانوتكنولوژي
در صنايع بالادستي نفت

فهرست مطالب
چكيده


مقدمه


1-1) لرزه نگاري (Seismic)


1-1-1) شرح فرايند


2-1-1) ايده پردازي


3-1-1) عينيت بخشي به ايده ها


2-1) حفاري اكتشافي (Exploration Drilling)


1-2-1) شرح فرآيند


3-2-1) عينيت بخشي به ايده ها


1-3-1) شرح فرآيند


2-3-1) ايده پردازي


3-3-1) عينيت بخشي به ايده ها


1-3-3-1) نانوسنسورها


مقدمه


1-2) مته هاي حفاري (Drilling Bit)


1-1-2) شرح فرآيند


2-1-2) ايده پردازي


2-2) گل حفاري (Mud Drilling)


2-2-2) ايده پردازي


3-2-2) عينيت بخشي به ايده ها


1-3-2-2) نانو مواد


1-3-2) شرح فرآيند


2-3-2) ايده پردازي


3-3-2) كاربردهاي تجاري


4-4) نمودارگيري گل حفاري (Mud Logging)


1-4-2) شرح فرآيند


2-4-2) ايده پردازي


3-4-2) كاربردهاي تجاري


5-2) لوله هاي تابيده (Coiled Tubing)


1-5-2) شرح فرآيند


2-5-2) ايده پردازي


6-2) لوله هاي جداري (Casing)


1-6-2) شرح فرآيند


7-2) حفاري افقي و زاويه دار (Horizontal & Deviated Drilling)


2-7-1) شرح فرآيند


2-7-2) ايده پردازي


8-2) نمودارگيري در حين حفاري (LWD)


1-8-2) شرح فرآيند


2-8-2) ايده پردازي


1-3-8-2) نانوسنسورها


4-8-2) كاربردهاي تجاري


9-2) اندازه گيري در حين حفاري (MWD)


1-9-2) شرح فرآيند


2-9-2) ايده پردازي


3-9-2) عينيت بخشي به ايده ها


4-9-2) كاربردهاي تجاري


1-10-2) شرح فرآيند


3-10-2) عينيت بخشي به ايده ها


1-3-10-2) نانومواد


11-2) حفاري تاپ درايو (Turbo drill)


1-11-2) شرح فرآيند


2-11-2) ايده پردازي


12-2) حفاري تاپ داريو (Top Drive)


3-12-2) ايده پردازي


3-12-3) عينيت بخشي به ايده ها


1-3-12-3) نانوسنسورها


13-3) حفاري غير تعادلي (UBD)


3-13-3) عينيت بخشي به داده ها


1-3-13-3) نانوذرات


4-13-13) كاربردهاي تجاري


منابع و مراجع


مقدمه
خرید آنلاین