تحقیق پارافینهای کلردار پروژه

تحقیق پارافینهای کلردار پروژه

تحقیق پارافینهای کلردار پروژه

فرمت ورد و قابل ویرایش


تعداد صفحات : 63 صفحه

مقدمـه
پارافین های کلره در واقع ترکیبی از هیدروکربن های کلره هستند و از لحاظ فیزیکی می توان گفت که محصولاتی هتروژن هستند. پارافین های کلره دارای خواص فیزیکی و شیمیایی مفیدی هستند آنها را از لحاظ صنعتی پراهمیت می سازند از آن جمله می توان به خاصیت چسبندگی خوب آنها، اشتعال ناپذیری، حفظ خواص، امتزاج پذیری بالا با مواد پلاستیکی کننده و خواص مفید دیگر اشاره کرد. هدف از تحقیق حاضر بررسی تولید آزمایشگاهی و طراحی نیمه صنعتی پارافین های کلردار است. برای تولید پارافین کلردار شده فرایندهای گوناگونی مطرح می شود که فرایندهای ابتدایی فرایندهای غیر مداوم بود که به مرور زمان این فرایندها به فرایندهای مداوم توسعه پیدا کرد. در این تحقیق لیستی از شرایط و انواع فرایندها ارائه شده است. در ادامه تئوری واکنش کلریناسیون پارافینها، جداسازی HCL از CL2 و راکتورهای فتوشیمیایی مورد بررسی و مطالعه قرار گرفتند. در مرحله بعدی تولید این پارافین ها، دستگاه های آزمایشی، روش کار و ویژگی های مواد اولیه و محصولات و هم چنین روشهای آزمون محصولات تولیدی ارائه شده است.


فصـل اول
1-1:ساختمان مولکولی هیدروکربنهای پارافینـی
هیدروکربنها برحسب نوع اتصال اتمهای کربن به یکدیگر، به سه دسته اصلی تقسیم می شوند:
هیدروکربنهای سیرشده: که در آنها تمامی پیوندهای کربن – کربن از نوع پیوندهای ساده اند یعنی پیوندهایی که حاصل به اشتراک گذاردن دو الکترون هستند. آنها را هیدروکربنهای سیر شده می نامند. زیرا که نمی توانند عناصری اضافه بر آنچه مولکولشان را تشکیل داده بپذیرند.
هیدروکربنهای سیر نشده: که در آنها یک یا چند پیوند کربن-کربن از نوع پیوندهای چندگانه ای، یعنی پیوند هایی که حاصل به اشتراک گذاردن چهار یا شش الکترونند. این ترکیبات سیر شده نیستند زیرا به کمک الکترونهای اضافی پیوندهای چندگانه شان قادرند بعضی عناصر را بپذیرند، به ویژه در اثر اضافه شدن هیدروژن به هیدروکربنهای سیر شده تبدیل می شوند.
هیدروکربنهای معطره یا آروماتیکها: که به دلیل وجود حداقل یک حلقه بنزینی در مولکولشان مشخص می شوند . این هیدروکربنها نیز سیر نشده اند زیرا هسته بنزینی متشکل از شش اتم کربن (که به وسیله پیوندهای ساده به یکدیگر متصل شده اند) به سبب وجود شش الکترون سه پیوند دو گانه در حالت سیر نشدگی است .
باید افزود که دو گروه اول هیدروکربنها خود شامل مولکولهای خطی، شاخه دار و یا حلقوی اند. خانواده های مختلف هیدروکربنها در جدول 1-1 عرضه شده است.
جدول 1-1:خانواده های مختلف هیدروکربن ها

نامگذاری کلاسیک
نامگذاری IUPAC
فرمول عمومی
حضور در نفت خام

سیر شده ها
پارافینها یا هیدروکربنهای پارافینی
آلکانها

+


نفتنها یا هیدروکربنهای نفتنی
سیکلانها

+

سیر نشده ها
اولفینها یا هیدرو کربنهای اولفینی
آلکنها

-


استیلنی ها یا هیدروکربنهای استیلنی
آلکنها

-

آروماتیکها
آروماتیکها ی
خرید آنلاین