تحقیق بنزین.DOC

تحقیق بنزین.DOC

تحقیق بنزین.DOC

فرمت ورد و قابل ویرایش


تعداد صفحات : 70 صفحه

پیشگفتار:
انسان همواره در مسیر تعاملات خودبادنیای خارج به دنبال یافتن فاکتورهای مؤثر درایجاد وحفظ تسلط بر طبیعت وبکارگیری آن درجهت پیشرفت به سوی زندگی بهتر ومدرن تر بوده است. پس از انقلاب صنعتی وتولد مفاهیم جدید اقتصادی وپیدایش نیازهای متفاوت از نیازهای گذشته در جهت تولید، مقوله انرژی به عنوان اصلی ترین منبع مورد استفاده کلیه صنایع ،بویژه صنایع مادر وپایه مطرح شد.
چالش هایی که منابع مختلف انرژی وبه ویژه نفت خام در عرصه تعاملات بین المللی ومنطقه ای پدید آورده اند ، گاهاً به درگیری های آشکار وپنهان اقتصادی ، سیاسی وحتی نظامی تبدیل شده است. این کشمکش ها که با گذشت زمان به دلیل کاهش تدریجی منابع تجدید ناپذیر پررنگ تر می شود, نشان دهنده عمق تاثیر گذاری مسایل مربوط به انرژی درروابط بین المللی است.
بنزین به عنوان یک فرآورده میان تقطیر حاصل از نفت خام یکی از مهمترین واستراتژیک ترین حامل های انرژی به شمار می آید. ازانجاکه این فرآورده ارزشمند ، پایه واساس صنعت مهم وزیر بنایی حمل ونقل است، توجهات زیادی رابه خود جلب کرده است. جالب اینکه در کشورما به عنوان یک صادر کننده نفت خام ، تنها مشکلی که در مورد حاملهای مختلف انرژی مطرح می شود. مشکل بنزین است وهر ساله بودجه گزافی را صرف واردات بنزین می کنیم. حساسیت وتوجه نسبت به مصرف بنزین ، تولید بنزین وواردات بنزین در کشور تا اندازه ای است که تمام مسئولان وکارشناسان رسانه ها دراین زمینه به اظهار نظر ، نقدهای سازنده وغیر سازنده وبعضاً ارایه راهکارهای پیشنهادی پرداخته اند. با تمام این احوال ، توجه به رویکرد تحقیقاتی واستفاده از روشهای نوین تولید بنزین در کشورما تااندازه ای مغفول مانده است. این غفلت حتی در میزان انتشارات علمی کشور پیرامون این فرآورده ارزشمند به صورت نمود بیرونی کاملاً مشخص است. نظر به اهمیت موضوع وعدم وجود منابع تخصصی راجع به بنزین ، بران شدیم تا با تحقیق دراین زمینه وپروژه ای دراین مورد ، دیدکلی دراین زمینه به علاقه مندان بدهیم.
باامید به اینکه این پروژه بتواند گامی هرچند کوچک در مسیر بهبود روند حرکتی صنایع نفت وگاز کشوربه سوی پیشرفت به حساب آید.


مقدمه:
حدود 70% ذخایر نفت وگاز دنیا در حاشیه خلیج فارس قرار دارد. درمیان کشورهای این حوزه ، جمهوری اسلامی ایران با ذخیره حدود8/125 میلیارد بشکه نفت خام پس از عربستان سعودی وهمچنین باذخیره حدود 940 تریلیون فوت مکعب گاز طبیعی پس از کشور روسیه در مقام دوم قرار دارد. این اعداد وارقام بیانگر این مهم است که جهان اقتصادوسیاست چشم به این نقطه جغرافیایی دارد. چرا که آینده وابسته به انرژی دنیا به این منطقه وابستگی فراوانی داشته ویادآوری این مطلب برماضروری است که چه بخواهیم وچه نخواهیم درکوران حوادث قرن جدید قرارگرفته ایم. فعل وانفعالات سیاسی ونظامی منطقه نیز شاهد این مدعی است ومابه عنوان نیروهای علمی ودانشگاهی ، درچارچوب وظایف سازمانی خود موظف به انجام مطالعات عمیق واستراتژیک دراین زمینه هستیم نکته حایز اهمیت دیگری که استراتژی کلان صنایع نفت وگاز کشورماراتعیین می نماید, عطف به این مهم است که از عمر موثر مخازن یادشده چند دهه بیشتر نمانده
خرید آنلاین