تحقیق بررسی مقایسه ای خودپنداره افراد نابینا و بینا

تحقیق بررسی مقایسه ای خودپنداره افراد نابینا و بینا

تحقیق بررسی مقایسه ای خودپنداره افراد نابینا و بینا

فرمت ورد و قابل ویرایش

تعداد صفحات : 92 صفحه

فصل اول (طرح پژوهش)
مقدمه :
از بدو پيدايش بشر افرادي بوده اند كه به واسطه بيماري ، تصادف و توارث از قدرت بينايي محروم شده اما به دليل برخورداري از ساير قابليتها مورد توجه قرار گرفته اند آثار به دست آمده از مصر قديم نمايانگر اين حقيقت است كه معلولان بينايي ، مورد پذيرش جامعه بوده اند .
اما درباره آموزش منظم معلولان بينايي و همراه سازي آنان با جامعه تا قرن هجدهم اطلاعی در دست نيست بتدريج با انسجام فعاليت هاي پراكنده به آموزش معلولان بينايي توجه شد و در اين راه كشورهايي مانند فرانسه ، امريكا ، انگلستان و ژاپن . . . پيشگام بودند . (نامني 1381 )
كودك نابيناي مادر زاد cinggital و نابيناي مطلق تجربه از جهان اطراف خود را به وسيله كنش هاي ساير حواس ، چيزي كه كودك بينابه ندرت از آنها استفاده مي كند . به دست مي آورد كودك نابينا دانش خود را از جهان مادي و واقعي به طرقي كه الزاماً با طرق كودكان بينا تفاوت دارند بنيان مي گذارد .
در نتيجه به نظر مي رسد كه براي كودك بينا غير ممكن است دنياي كودك نابينا از آن طوري كه براي او وجود دارد تجسم و تصور كند براي انجام فعاليت هاي حركتي نيز كودك نابينا ساير حواس خود را به كار مي برد و كودك بينا بندرت آنها را به كار مي گيرد ( حسيني - 1380 ) .
يك كودك نابينا ممكن است به دليل طرز تلقي هاي منفي Negative attitude والدين كه ناشي از نابينايي اوست ، احساس عدم امنيت كند – گو اينكه كودكان عادي هم به همين دليل يا دلايل متفاوت ديگر ممكن است دچار اين احساس بشوند . بدين ترتيب واكنش هاي اجتماعي و عاطفي فرد نابينا گرچه ممكن است ناشي از اثرات محيطي باشند ، با وجود اين مشخص نيستند ( تفضلي - 1380 )
ليكن افراد داراي آسيب هاي بينايي نبايد به دليل اين ويژگي از صحنه فعاليت هاي اجتماعي كنار گذارده شوند . واقعيت اين است كه آنان به خوبي قادرند با استفاده از تسهيلات و تغييراتي كه در برنامه ها – شيوه ها و مواد آموزشي به وجود مي آيد به تحصيل بپردازد و همانند ساير همسالان بينايي خود بر غناي شناخت خويش از جهان اطراف بيفزايند و با برخورداري از فرصت هاي مناسب به تجربه و عمل پرداخته و با انجام فعاليت هاي گوناگون به يك تعامل اجتماعي فعال در محيط و جامعه خود توفيق يابند (هراتون -1380 – ترجمه رضاگاه )
شخصيت عبارت است از سازمان بندي رواني و جسمي فرد است. سازمان بندي كه ناشي از تجارب زندگي اوست و شامل عوامل ارثي و محيطي مي باشد . كودكي كه نابيناي مادر زاد است به روش خودش از جهان تجربه حاصل مي كند او نيز بايد از عهده مشكلات مخصوصي كه پيش مي آيد برآيد و مي توان قبول كرد كه به علت نقصي كه دارد به احتمال زياد تحت فشار عصبي قرار گيرد و احساس عدم امنيت و ناكامي را در خودش پرورش دهد .
معمولاً به نظر مي رسد كه مطالعات پژوهشي به تمام يافته هاي مسائل سازگاري شخصي ، رواني يا اجتماعي مهم دانش آموزان داراي ضايعه بينايي منتج شوند .
پارسونز در سال 1987 خاطر نشان مي سازد كه كودكان داراي ضايعات بينايي احساس مي كنند که كودكان بينا در زندگي خود عملكرد مؤثري تري نسبت به آنها دارند با وجود اين به طور كلي به مسائل خود پنداري اين كودكان اساساً به عنوان عملكرد تجارب متقابل محيطي محدود آنها توجه مي شود ( تونل 1384 – پاكزاد )
خرید آنلاین