تحقیق بررسي معماري‌ها و روش‌هاي طراحي سيستم‌هاي قابل پيكربندي مجدد

تحقیق بررسي معماري‌ها و روش‌هاي طراحي سيستم‌هاي قابل پيكربندي مجدد

تحقیق بررسي معماري‌ها و روش‌هاي طراحي سيستم‌هاي قابل پيكربندي مجدد

فرمت ورد و قابل ویرایش


تعداد صفحات : 109 صفحه

بررسي معماري‌ها و روش‌هاي طراحي سيستم‌هاي قابل پيكربندي مجدد

فهرست مطالب

1. مقدمه 3
2. تاريخچه 4
3. مفهوم پيكربندي مجدد 7
3-1.محاسبات قابل پيكربندي مجدد ‌7
3-2. سيستم بدون پيكربندي 10
3-3. پيكربندي مجدد منطقي 11
3-4. پيكربندي مجدد دستورات 12
3-5. پيكربندي مجدد ايستا و پويا 12
4. مروري بر معماري‌ها و طراحي سيستم‌هاي قابل پيكربندي مجدد 21
4-1. ديدگاه اول 21
4-2. ديدگاه دوم 33
5. فناوري‌هاي سخت‌افزار قابل پيكربندي مجدد 45
5-1. FPGAها 45
5-2. قطعات مدارات مجتمع با منابع قابل پيكربندي مجدد تعبيه شده 53
5-3. هسته‌هاي قابل پيكربندي مجدد تعبيه شده 68
6. روند طراحي براي سيستم‌هاي قابل پيكربندي مجدد بر روي تراشه 75
6-1. مقدمه 75
6-2. ملزومات روند طراحي SoC 76
6-3. رويكرد طراحي پيشنهاد شده براي SoC قابل پيكربندي مجدد 81
6-4. مسائل پيكربندي مجدد در روند پيشنهادي 84
6-5. نتيجه گيري 88
7. رويكرد بر مبناي SystemC 89
7-1. مقدمه 89
7-2. مروري بر SystemC 2.0
خرید آنلاین